Lög björgunarfélags Akraness

I. KAFLI
Nafn, heimili, varnarþing og markmið félagsins:

l.grein
Félagið heitir Björgunarfélag Akraness, skammstafað B.A.
Heimili þess og varnarþing er á Akranesi.

2.grein
Tilgangur félagsins er:

· Að stunda almenna björgunar, leitar- og hjálparstarfsemi, þegar verðmæti eða mannslíf eru i hættu bæði til sjós og lands.
· Að halda uppi þjálfun með námskeiðum og æfingum fyrir félaga sína, svo þeir verði jafnan færir um að rækja markmið félagsins.
· Að afla þess búnaðar sem nauðsynlegur er til starfsins.

II. KAFLI
Einkenni:

3.grein
Merki félagsins er björgunarhringur á hvítum bakgrunni með blátt Akrafjall inn í miðjum hringnum og grænum krossi á appelsínugulum grunni, nafn félagsins er síðan skrifað á hringinn sjálfan.

Merkið skal borið á hægri upphandlegg og/eða á hægra brjósti á yfirhöfnum, skyrtum og peysum.
Félagar skulu bera ofanskráð einkenni við störf félagsins.
Fánar, veifur og annað þess háttar skal vera í samræmi við merki félagsins.

III. KAFLI
Réttindi og skyldur félaga:

4. grein
Fullgildir félagar geta þeir einir orðið sem uppfylla þessi skilyrði:

a) Hafi náð 18. aldursárinu og hafa hlotið samþykki stjórnar félagsins.
b) Hafi starfað með félaginu í a.m.k. fjóra mánuði.
c) Hafa náð þeim árangri í grunnþjálfun sem stjórn félagsins metur gildan.

5. grein
Nafnaskrá yfir alla félagsmenn skal jafnan vera til hjá stjórn félagsins. Hver félagi skal fá skírteini sem sýnir að hann er löglegur félagi. Við inngöngu í félagið skal hver félagi undirrita eiðstaf félagsins. Hann skal einnig skrifa undir skuldbindingu um að hann sé háður samþykktum félagsins eins og þær verða á hverjum tíma.

Undir eiðstaf er eingöngu hægt að rita á aðalfundi félagsins.

6. grein
Félagar skulu sjálfir eiga lágmarks ferðabúnað. Vanræki félagsmaður að viðhalda búnaði sínum, getur stjórn félagsins meinað honum að taka þátt í nánar ákveðnum verkefnum félagsins.

7. grein
Inntökubeiðnir og úrsagnir úr félaginu skulu vera skriflega og sendar stjórn félagsins.

8. grein
Félagi getur sætt brottrekstri úr félaginu fyrir þessar sakir:

a) Ef hann verður ber að því að spilla áliti félagsins eða vekja tortryggni hjá félögum þess.
b) Ef hann hefur áfengi eða eiturlyf um hönd i starfi félagsins.
c) Ef hann verður ber að óviðunnandi umgengni um eignir og tæki félagsins.
d) Ef hann sýni félaginu ítrekuð vanskil.
e) Ef hann brýtur reglur eða lög félagsins.
Nú ályktar stjórn félagsins að félagi sé rekin úr félaginu, skal hún tilkynna það skriflega. Sætti hlutaðeigandi sig ekki við úrskurð stjórnarinnar, getur hann skotið máli sínu til næsta félagsfundar.

IV. KAFLI
Skipulag, félagsstjórn og fundir:

9. grein
Félaginu skal skipt í flokka. Reglugerð um flokkaskiptingu skal samþykkt á aðalfundi.

10. grein
a) Aðalfundur er æðsta vald félagsins og gerir þær ákvarðanir um starfsemi félagsins sem þörf er á. Rétt til setu á aðalfundi hafa allir fullgildir félagar og skal skrá yfir þá liggja frammi á fundinum. Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:
1. Undirritun eiðstafs.
2. Skýrsla stjórnar og reikningar.
3. Skýrsla hópa.
4. Lagabreytingar.
5. Kosningar.
6. Önnur mál.
Skýrsla stjórnar og reikningar skulu liggja frammi á fundinum.

b) Stjórn skipuð fimm einstaklingum auk tveggja varamanna samkvæmt 14. grein a lið er æðstavald félagsins á milli aðalfunda.

c) Formannaráð skipuð samkvæmt 14. grein b lið fer með framkvæmdarvald félagsins og skal lúta ákvörðunum stjórnar og aðalfundar. Formannaráð skal koma saman til fundar að lágmarki einu sinni í mánuði.

11. grein
Aðalfundur ákveður árgjald. Aðeins þeir félagar sem greitt hafa árgjald og eru skuldlausir við sveitina hafa atkvæðisrétt á fundum.

12. grein
Stjórn getur boðið til félagsfundar þegar þykir þess þörf. Ennfremur er stjórninni skylt að boða til félagsfundar ef 1/4 atkvæðisbærra félaga óskar þess skriflega og greinir fundarefnið. Nú hefur stjórn félagsins ekki boðað til fundar innan 14 daga eftir að henni barst krafan geta þá hlutaðeigandi félagar sjálfir boðað til fundar.

13. grein
Aðalfund félagsins skal boða með opinberri auglýsingu a.m.k. viku fyrir fund til að hann teljist löglegur.

Úrslitum mála á fundum ræður einfaldur meirihluti, nema um breytingar á lögum þessum sbr. 21.grein. Fundargerðir skulu ritaðar og geymdar á viðunandi hátt og síðan staðfestar með undirskrift þeirra stjórnarmanna er sátu fundinn.

14. grein
a) Stjórn Félagsins skal skipuð fimm einstaklingum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda, auk tveggja varamanna. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn. Ár hvert er kosið um tvo aðalmenn og einn til vara til tveggja ára í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund.

Stjórnarmenn skulu kosnir skriflega ef fleiri eru í kjöri samkvæmt tilnefningu en kjósa á. Einungis má kjósa fullgilda meðlimi B.A. til stjórnarsetu. Allir félagar eru skyldir að taka við kosningu eitt kjörtímabil. Þeir einir eru réttkjörnir í stjórn sem við kosningu fá fullan helming greiddra atkvæða.
b) Formannaráð félagsins skal skipað öllum formönnum hópa innan félagsins. Formenn hópa skulu vera skriflega af meðlimum hópsins ef fleiri en einn gefur kost á sér og ræður meirihluti atkvæða.

Allir réttkjörnir fulltrúar og varafulltrúar B.A í svæðisstjórn ákveða hver skal vera fulltrúi þeirra í formannaráði.

15. grein
Formaður boðar til stjórnarfunda. Stjórnarfundur er lögmætur ef minnst þrír stjórnendur eru á fundi. Úrslitum ræður afl atkvæða en séu þau jöfn, ræður atkvæði formanns. Allar fundarályktanir skulu ritaðar og geymdar á viðunandi hátt og rita viðstaddir undir þær. Stjórnin boðar til félagsfunda og undirbýr fundarmálefni, framkvæmir fundarályktanir og annast störf milli funda. Stjórnin leggur fyrir aðalfund til úrskurðar reikninga félagsins næsta ár á undan, er hún sér um að séu endurskoðaðir í tæka tíð, enda fylgi tillögur endurskoðenda og athugasemdir, ef einhverjar eru. Stjórnin gætir í öllu hagsmuna félagsins og getur leitað aðstoðar landslaga og réttar í málefnum þess ef þörf krefur.

16. grein
Allir þeir samningar sem stjórnin gerir fyrir hönd félagsins samkvæmt samþykktum þessum eða fundarályktunum í félaginu eru bindandi fyrir félagið og hvern einstakan félaga. Stjórnendur þrír saman skuldbinda félagið. Stjórnin ber ábyrgð gerða sinna fyrir aðalfundi.

17. grein
Hver aðalfundur kýs tvo skoðunarmenn og einn til vara. Skulu þeir vera í félaginu. Kjörtímabil þeirra er eitt ár. Stjórn félagsins er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda endurskoðun ásamt hinum kjörnu skoðunarmönnum. Skoðunarmenn skulu sannprófa að reikningum félagsins beri saman við bækur þess.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

V. KAFLI
Félagssjóðir:

18. grein
Félagið ræður sjálft fjármálum sínum. Sjóðir félagsins skal ávaxta í banka og/eða sparisjóði. Ef starfsemi félagsins leggst niður skulu eignir og tæki þess vera í vörslu Skátafélags Akraness og Slysavarnadeildarinnar Líf fyrstu tvö árin. Ef engar tilraunir hafa verið gerðar til að endurvekja félagið að þeim tíma liðnum skal lúta lögum Slysavarnafélagsins Landsbjargar.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði:

19. grein
Félagið er aðili að Slysavarnafélaginu Landsbjörg og lýtur lögum og samþykktum þess, eftir því sem við á. Félagið skal jafnan kappkosta að hafa samstarf við yfirvöld, stjórn Almannavarna og aðra björgunaraðila í landinu og sýna tillitsemi og drengskap í starfi sínu.

20. grein
Félagið starfar í tengslum við Skátafélag Akraness og Slysavarnadeildina Líf.

21. grein
Lögum þessum verður ekki breytt nema á aðalfundi og hljóti breytingartillögur minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða. Þegar leggja á fyrir fund tillögu um breytingar á lögum, skal þess getið í fundarboði. Breytingartillögur þær sem ekki koma fram fyrr en á fundi þurfa 4/5 hluta greiddra atkvæða til þess að fá gildi.

22. grein
Björgunarfélag Akraness hefur minningarsjóð í samstarfi við Slysavarnadeildina Líf. Sérstök þriggja manna stjórn sér um málefni sjóðsins og mun B.A. tilnefna einn fulltrúa og Slysavarnadeildin Líf tvo.

23. grein
Reykingar eru bannaðar í húsum og tækjum félagsins

24. grein
Lög þessi öðlast þegar gildi.